Yhteenveto tärkeistä verotustiedoista koskien sulautumisvastikkeena vuonna 2009 saatua Aktia Pankki Oyj:n A-osaketta

Hankintameno

Sulautumisvastikkeena saadulla Aktia Oyj:n A-osakkeella ei ole hankintamenoa*. Yksityishenkilö (yleisesti verovelvollinen Suomessa) voi käyttää hankintameno-olettamaa (20 % / 40 %).

Hankinta-ajankohta

Sulautumisvastikkeena vuonna 2009 saadun Aktia Pankki Oyj:n A-osakkeen hankinta-aika on 1.1.2009*.

Kaupankäynti

Aktia Pankki Oyj:n A-osake on julkisen kaupankäynnin kohteena markkinapaikalla NASDAQ OMX Helsinki 29.9.2009 lähtien.

Pääsäännön mukaan arvopaperin ostaja on lain mukaan velvollinen maksamaan varainsiirtoveroa 1,6 % (jos veron määrä on alle 10 euroa, veroa ei tarvitse maksaa).

Aktia Pankki Oyj:n A-osakkeen luovutuksesta ei kuitenkaan makseta varainsiirtoveroa, kun se on julkisen kaupankäynnin kohteena ja kauppa tehdään Suomessa toimivan välittäjän kautta. Pelkistetysti sanottuna markkinapaikalla tehdyistä kaupoista ei makseta varainsiirtoveroa (poikkeus pääsäännöstä).

Mikäli kauppa ei ole tehty markkinapaikalla vaan suoraan osapuolten kesken, ostaja on vastuussa varainsiirtoveron maksamisesta (kahden kuukauden määräaika), ellei muuta ole sovittu. Tilisiirtolomake varainsiirtoveron maksamista varten löytyy osoitteessa www.vero.fi.

Myyntivoitto

Omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvä voitto (luovutusvoitto/myyntivoitto) on veronalaista pääomatuloa.

Huom! Pienet luovutusvoitot

Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saama omaisuuden luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa.

Osinkotulo

Osingosta, jotka yksityishenkilö (yleisesti verovelvollinen Suomessa) saa yhtiöstä, jonka osakkeet ovat osingonjaosta päätettäessä julkisen kaupankäynnin kohteena, 70 prosenttia on pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Aktia Oyj:n osalta tämä koskee niitä osinkoja, jotka on maksettu keväästä 2010 alkaen.

Osingot, jotka suomalainen yksityishenkilö (yleisesti verovelvollinen Suomessa) saa yhtiöstä, joka ei ole julkisesti noteerattu, ovat verottomia siihen rahamäärään asti, joka vastaa vuosittaista yhdeksän prosentin tuottoa laskettuna osakkeiden matemaattisella arvolla. Siltä osin kuin rahamäärä sellaisista osingoista ylittää 60 000 euroa (ennen 1.1.2012 raja oli 90 000 euroa) on 70 prosenttia osingoista pääomatuloa ja 30 prosenttia verotonta tuloa. Siltä osin kuin osingot ylittävät yllämainitun vuosittaisen tuoton, on siitä 70 prosenttia veronalaista ansiotuloa ja 30 prosenttia verotonta ansiotuloa. Aktia Oyj:n osalta tämä koskee niitä osinkoja, jotka on maksettu keväällä 2009.

Pääomanpalautus

Aktia maksoi pääomanpalautuksena 0,14 euro osaketta kohti huhtikuussa 2013.

Pääomanpalautukseen sovelletaan samoja verotussääntöjä kuin luovotusvoittoihin (myyntivoittoihin), ts. osakkeen hankintameno vähennetään pääomanpalautuksesta. Pääomanpalautus ei voi tuottaa tappiota.

Pääomanpalautus on osakkeenomistajalle voittoa, koska sulautumisvastikkeena vuonna 2009 saatujen osakkeiden todellinen hankintameno on 0,00 euroa. 20 prosentin hankintameno-olettamalla (osakkeet ovat olleet omistuksessa alle 10 vuotta) pääomanpalautuksesta (0,14 euroa/osake() voi vähentää 0,028 euroa (20 % 0,14 eurosta), mistä seurauksena on 0,112 euron voitto per osake.

Esimerkki: Vuonna 2009 on saatu sulautumisvastikkeena 100 A-osaketta. Osakkeista saatiin pääomanpalautuksena 14 euroa (100 * 0,14). Voitto on 11,20 euroa. Jos osakkeenomistaja vuonna 2013 saa pääomanpalautuksia ja myy rahasto-osuuksia, osakkeita ja muuta vastaavaa omaisuutta yhteensä 1 000 euron arvosta, pääomanpalautuksen jäljelle jäävä voitto ja muut luovutusvoitot ovat veronalaista tuloa.

Verokanta

Pääomatulon verokanta on 30 prosenttia, mutta kuitenkin progressiivinen niin, että 50 000 euroa ylittävää osaa verotetaan 32 prosentin mukaan (ennen 1.1.2012 verokanta oli 28 %).

Sulautuminen Aktia Pankki Oyj:hin

Aktia Oyj sulautui Aktia Pankki Oyj:hin 1.7.2013. Sulautumisen yhteydessä Aktia Oyj:n A- ja R-osakkeiden noteeraus Helsingin Pörssin pörssilistalla päättyi ja Aktia Pankki Oyj:n A- ja R-osakkeet noteerattiin Helsingin Pörssin pörssilistalle. Aktia Oyj:n osakkaat saivat sulautumisvastikkeena uuden emoyhtiön, Aktia Pankki Oyj:n, osakkeita Aktia Oyj:n omistustaan vastaavasti. Yllä annetut verotusta koskevat tiedot koskevat siis Aktia Pankki Oyj:n A- ja R-osakkeita.

Nämä verotusta koskevat tiedot perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön eikä niitä ole tarkoitettu veroneuvonnaksi. Tiedot eivät ole tyhjentäviä, vaan ne on tarkoitettu yleistiedoksi. Verotus voi muuttua. Hallitus on antanut muutosehdotuksia keväällä 2013, jotka saattavat vielä muuttua ennen lakiehdotuksen antamista.

Päivitysajankohta: 4/2014

*Lähde: Sulautumisesite (s. 114)