Näkymät ja riskit 
 

Näkymät vuodeksi 2018

Alhaisena jatkuva korkotilanne ja aikaisemmin purettujen korkosuojaukset (2012) vähentyneet tuotot tulevat vaikuttamaan negatiivisesti korkokatteeseen vuonna 2018. 
 
Palkkiotuottojen odotetaan olevan kasvavan vuonna 2018. Lisäksi vuonna 2017 toteutettujen kustannussäästöjen odotetaan vaikuttavan positiivisesti kannattavuuteen.
 
Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2018.
 
Vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto.
 

Riskit

Aktian tulokseen vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimmät ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään.
 
Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea ennustaa, ja ne voivat vaikuttaa Aktian korkomarginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia harjoittaa tehokasta korkoriskienhallintaa.

Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktian luottosalkussa voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys. 

Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktian jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin Aktia tarvitsee kotitalouksien talletuksia kattaakseen osan likviditeettitarpeestaan. 

Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena. 

Pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä on lisätty, mikä on tiukentanut pankkiin kohdistuvia pääoma- ja likviditeettivaateita. Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuksista, kasvattanut pitkäaikaisen rahoituksen vaatimuksia ja nostanut kiinteitä kustannuksia. 
 
 
Taloudelliset tavoitteet 2022
 
Hallituksen lokakuussa 2017 vahvistamat taloudelliset tavoitteet ovat:
  • Vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen noin 80 miljoonaan euroon
  • Vertailukelpoisen kulu/tuotto-suhteen parantaminen 0,61:een
  • Oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen 9,7 prosenttiin
  • Ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen 1,5–3 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella
 

 

 (päivitetty 15.2.2018)