Näkymät ja riskit

Näkymät vuodeksi 2019

Alhaisena jatkuva korkoympäristö sekä vähentyneet tuotot aiemmin puretuista korkosuojauksista (2012) vaikuttavat edelleen negatiivisesti korkokatteeseen vuonna 2019. Epävakaa talouskehitys tuo epävarmuutta ennusteeseen, mikä voi vaikuttaa merkittävästi erityisesti omaisuudenhoito- ja sijoitustoiminnan palkkio- ja henkivakuutusnetosta saataviin tuottoihin.

Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2019.

Epävarmasta talouskehityksestä huolimatta vertailukelpoisen liikevoiton 2019 odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuonna 2018.

 

Riskit

Aktian tulokseen vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimmät ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa
pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään.
 
Toiminta Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea ennustaa, ja ne voivat vaikuttaa Aktian korkomarginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia harjoittaa tehokasta korkoriskienhallintaa.
 
Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktian luottosalkussa voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys.
 
Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktian jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin Aktia tarvitsee kotitalouksien talletuksia kattaakseen osan likviditeettitarpeestaan.
Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena.
 
Pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä on lisätty, mikä on tiukentanut pankkiin kohdistuvia pääoma- ja likviditeettivaateita. Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuksista, kasvattanut
pitkäaikaisen rahoituksen vaatimuksia ja nostanut kiinteitä kustannuksia.
 
 

Taloudelliset tavoitteet 2022

Hallituksen lokakuussa 2017 vahvistamat taloudelliset tavoitteet ovat:
  • Vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen noin 80 miljoonaan euroon
  • Vertailukelpoisen kulu/tuotto-suhteen parantaminen 0,61:een
  • Oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen 9,7 prosenttiin
  • Ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen 1,5–3 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella