Näkymät ja riskit 

Näkymät vuodeksi 2017 (muuttumattomat)

Alhaisena jatkuva korkotilanne vaikuttaa negatiivisesti Aktian likviditeettisalkun tuottoon, minkä vuoksi korkokatteesta tulee vuotta 2016 heikompi. Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2017.
 
Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän vuoden 2016 tulosta alemmaksi, koska suuria kertaluonteisia tuottoja ei ole odotettavissa.
 

Riskit

Aktian tulokseen vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimmät ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään.
 
Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktian luottosalkussa voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys. 
Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktian jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin Aktia tarvitsee kotitalouksien talletuksia kattaakseen osan likviditeettitarpeestaan. 
Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena. 
 
Finanssikriisin jälkeisinä vuosina pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä on lisätty voimakkaasti, erityisesti nk. Basel III -säännökset ovat tiukentaneet pankin pääoma- ja likviditeettivaateita. Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuksista, kasvattanut pitkäaikaisen rahoituksen vaatimuksia ja nostanut kiinteitä kustannuksia.   
 
Taloudelliset tavoitteet 2018
 
Aktian helmikuussa 2015 vahvistettu nykyinen strategia, Kasvu 2018, käsittää seuraavat taloudelliset tavoitteet:
  •  kulu/tuotto-suhteen parantaminen vähintään 10 prosentilla
  •  ydinpääoman suhteen (CET1) pitäminen vähintään 15 prosentissa 
  •  oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen vähintään 9 prosenttiin
  •  vähintään 50 prosentin osinko vuoden voitosta

 

 (päivitetty 8.8.2017)