Näkymät ja riskit 
 

Näkymät vuodeksi 2018

Alhaisena jatkuva korkotilanne sekä vähentyneet tuotot aiemmin puretuista korkosuojauksista (2012) tulevat vaikuttamaan negatiivisesti korkokatteeseen vuonna 2018. 
 
Palkkiotuottojen odotetaan kasvavan vuonna 2018. Lisäksi vuonna 2017 toteutetuilla kustannussäästöillä odotetaan olevan suurempi myönteinen vaikutus kannattavuuteen, kuin aiemmin arvioitiin.
 
Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2018.
 
Vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi kuin (aiemmin: olevan suunnilleen samalla tasolla) vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto.
 

Riskit

Aktian tulokseen vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimmät ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa
pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään.
 
Toiminta Korkotason muutoksia, tuottojen kehitystä ja luottomarginaaleja on vaikea ennustaa, ja ne voivat vaikuttaa Aktian korkomarginaaliin ja sitä myötä kannattavuuteen. Aktia harjoittaa tehokasta korkoriskienhallintaa.
 
Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktian luottosalkussa voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys.
 
Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktian jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin Aktia tarvitsee kotitalouksien talletuksia kattaakseen osan likviditeettitarpeestaan.
Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena.
 
Pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä on lisätty, mikä on tiukentanut pankkiin kohdistuvia pääoma- ja likviditeettivaateita. Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuksista, kasvattanut
pitkäaikaisen rahoituksen vaatimuksia ja nostanut kiinteitä kustannuksia.
 
 
Taloudelliset tavoitteet 2022
 
Hallituksen lokakuussa 2017 vahvistamat taloudelliset tavoitteet ovat:
  • Vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen noin 80 miljoonaan euroon
  • Vertailukelpoisen kulu/tuotto-suhteen parantaminen 0,61:een
  • Oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen 9,7 prosenttiin
  • Ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen 1,5–3 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella
 

 

 (päivitetty 8.5.2018)