Näkymät ja riskit 
 

Näkymät vuodeksi 2017 (tarkennetut 8.11.2017)

Alhaisena jatkuva korkotilanne vaikuttaa negatiivisesti Aktian likviditeettisalkun tuottoon, minkä vuoksi korkokatteesta tulee vuotta 2016 heikompi. Luottojen arvonalentumisten odotetaan pysyvän matalalla tasolla vuonna 2017.
 
Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan jäävän 9–12 miljoonaa euroa (aiemmin: 10–15 miljoonaa euroa) vuoden 2016 tulosta heikommaksi, kun rakennemuutos rasittaa vuoden 2017 liikevoittoa, eikä suuria kertaluonteisia tuottoja ole odotettavissa. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla (aiemmin: samalla tasolla) kuin vuoden 2016 vertailukelpoinen liikevoitto.
 

Riskit

Aktian tulokseen vaikuttavat useat tekijät, joista tärkeimmät ovat yleinen taloustilanne, osake-, korko- ja valuuttakurssien vaihtelu sekä kilpailutilanne. Niissä tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa pankki-, vakuutus-, omaisuudenhoito- ja kiinteistönvälityspalvelujen kysyntään.
 
Mahdolliset tulevat arvonalentumiset Aktian luottosalkussa voivat aiheutua monista tekijöistä, joista keskeisimpiä ovat talouden yleinen tila, korkotaso, työttömyys sekä asuntohintojen kehitys. 
Raha- ja velkamarkkinoiden tehokas toiminta on oleellista Aktian jälleenrahoitukselle. Muiden pankkien tavoin Aktia tarvitsee kotitalouksien talletuksia kattaakseen osan likviditeettitarpeestaan. 
Aktian rahoitus- ja muiden varojen markkina-arvo voi muuttua mm. sijoittajien korkeampien tuottovaatimusten seurauksena. 
 
Finanssikriisin jälkeisinä vuosina pankki- ja vakuutustoiminnan sääntelyä on lisätty voimakkaasti, erityisesti nk. Basel III -säännökset ovat tiukentaneet pankin pääoma- ja likviditeettivaateita. Uusi sääntely on myös kiristänyt kilpailua talletuksista, kasvattanut pitkäaikaisen rahoituksen vaatimuksia ja nostanut kiinteitä kustannuksia.   
 
Taloudelliset tavoitteet 2022
 
Hallituksen lokakuussa 2017 vahvistamat taloudelliset tavoitteet ovat:
  • Vertailukelpoisen liikevoiton kasvattaminen noin 80 miljoonaan euroon
  • Vertailukelpoisen kulu/tuotto-suhteen parantaminen 0,61:een
  • Oman pääoman tuoton (ROE) parantaminen 9,7 prosenttiin
  • Ydinpääoman suhteen (CET 1) pitäminen 1,5–3 prosenttiyksikköä viranomaisvaateen yläpuolella
 

 

 (päivitetty 8.11.2017)