Tiedonantopolitiikka

1.    Johdanto

Tämä viestintä- ja tiedonantopolitiikka kuvaa Aktia-konsernin viestintää. Aktia-konsernin tiedonantopolitiikka koskee koko konsernia ja soveltuvin osin kaikkia säädösten mukaan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia tytäryhtiöitä.

Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Aktia-konsernin viestinnässä noudatetaan Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, EU:n asetuksia, Finanssivalvonnan ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeita ja määräyksiä sekä Suomen lainsäädännön ja sääntelyn vaatimuksia ja hallinnointiperiaatteita. Aktia Pankki Oyj:n liikkeeseen laskemat Luxemburgissa noteeratut joukkovelkakirjalainat noudattavat paikallista lainsäädäntöä ja raportointivelvollisuutta.

Tässä Aktian hallituksen (21.6.2016) hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaisesti Aktia viestii pääomamarkkinoiden, median ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tiedonantopolitiikka tarkistetaan määräajoin ja päivitetään tarvittaessa.
 

2.    Viestinnän keskeiset periaatteet ja tavoitteet

Aktian tiedonantopolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että kaikilla markkinatoimijoilla on samanaikaisesti saatavilla oikeaa, merkityksellistä ja selkeää tietoa yhtiöstä yhtiön osakkeiden ja velkainstrumenttien hinnanmuodostuksen perustaksi ja kattava kuva Aktian riskiprofiilista. Tiedot julkaistaan viipymättä ja tasapuolisesti, kuitenkin sääntelyn sallimat tiedonannon lykkäysmahdollisuudet huomioiden.

Aktia-konsernissa viestinnän lähtökohtana on antaa kaikille sidosryhmille säännöllisesti oikeaa, merkityksellistä ja selkeää tietoa konsernin tavoitteista, toiminnasta ja kehityksestä. Sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla Aktia ylläpitää ja vahvistaa asemaansa kotimaisena finanssikonsernina, jonka dynaaminen toiminta pohjautuu eläviin perinteisiin.

Viestinnällä pyritään tukemaan Aktian strategisten ja liiketaloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Viestintää käytetään yhtenäisen yritysilmeen ja vahvan tavaramerkin rakentamisen työkaluna. Viestinnän tehtävänä on myös edistää konsernin sisäistä yhteistyötä ja tehokkuutta.
 

3.    Keskeiset tiedonantoperiaatteet

3.1    Sijoittaja- ja sidostyhmäviestintä

Aktia julkaisee viivytyksettä kaiken olennaisen tiedon konsernin strategiasta ja liiketoiminnasta.

Tiedonantovelvollisuuden mukaisesti tiedotuksen tulee olla säännöllistä ja jatkuvaa. Säännöllisellä tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan yhtiön velvollisuutta julkaista säännöllisesti tietoa konsernin tuloksen kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja riskiprofiilista. Säännölliseen tiedotukseen kuuluvat tilinpäätös ja toimintakertomus, osavuosikatsaukset sekä vakavaraisuusraportti Capital and Risk Management Report.

Säännölliseen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien raporttien julkaisupäivät ilmoitetaan ennen edellisen tilikauden päättymistä.

Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että yhtiö tarvittaessa tiedottaa asioista, jotka yhtiön arvion mukaan vaikuttavat oleellisesti yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Lisäksi Aktia antaa sijoittajia kiinnostavaa täydentävää tietoa tässä tiedonantopolitiikassa esitetyllä tavalla.

3.2    Raportoitavat yksiköt

Osavuosikatsauksissa (ml. tilinpäätöstiedote) Aktia julkaisee konsernin ja sen keskeisten liiketoimintojen (segmenttien) tuloksen ja taloudellista asemaa koskevat tiedot. Aktian tilinpäätöksessä julkaistaan myös emoyhtiön tulos ja tiedot sen taloudellisesta asemasta.

Kun tilinpäätös on julkaistu, se toimitetaan voimassa olevien säännösten mukaisesti viranomaisille.

3.3    Tulosraportit

Aktia Pankki Oyj laatii ja julkaisee vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhtiötä koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti.

Aktia Pankki Oyj julkaisee vuosittain edellisen tilikauden tilinpäätöstä koskevan tilinpäätöstiedotteen viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstiedote vastaa sisällöltään neljättä osavuosikatsausta, ja siihen sovelletaan samoja sisältövaatimuksia kuin kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä kuukaudelta laadittaviin osavuosikatsauksiin. Tilinpäätöstiedotteen raportointijakso kattaa neljännen kvartaalin ohella koko tilikauden. Tiedote sisältää myös tiedon siitä, miten ja milloin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ovat yleisön saatavilla. Tilinpäätöstiedote sisältää myös tiedon ehdotetusta osakekohtaisesta osingosta sekä tiedon yhtiökokouksen suunnitellusta ajankohdasta.

Lisäksi toimintokertomuksessa tai erillisessä tiedotteessa annetaan selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä samoin kuin muu yhtiön toimintaa ja yritysvastuuta kuvaava informaatio julkistetaan konsernin verkkosivuilla.

Aktia Pankki Oyj julkaisee neljännesvuosittain osavuosikatsauksen, jossa tarkastellaan yhtiön liiketoimintaa ja tuloksen kehitystä. Osavuosikatsaus sisältää aina selostusosan ja taulukko-osan. Katsaukset sisältävät katsauskauden ja siihenastisen tilikauden luvut, vertailun katsauskauden ja edellisvuoden vastaavan kauden ja edellisvuoden vastaavan ajanjakson välillä.
 

3.4    Riski- ja vakavaraisuusraportti

Aktia julkaisee vuosittain erillisen englanninkielisen Capital and Risk Management Report (CAR) -raportin, joka on vakavaraisuusasetuksen (CRR, EU-asetus 575/2013) osan 8 mukainen pääasiallinen riski- ja vakavaraisuustiedon lähde (ns. pilari III). Aktian hallitus vahvistaa raportin, joka julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä ainoastaan konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.aktia.com.

Vastuu raportin sisällöstä on toisen puolustuslinjan riskienvalvonta- ja talousyksiköillä. Ne vastaavat siitä, että raportti antaa lukijalle kattavan kuvan Aktian riskiprofiilista.  Aktian hallitus on vahvistanut erilliset periaatteet vakavaraisuusasetuksen mukaisten tietojen julkaisemiseksi, jotta voidaan varmistaa raportin sisällön merkityksellisyys ja se, että Aktia ei julkista yrityssalaisuuksia tai CRR:n mukaan luottamuksellista tietoa.
 

3.5    Pörssitiedotteet

Aktia julkaisee voimassa olevan sääntelyn mukaisesti mahdollisimman nopeasti sellaiset yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot, jotka julkisina todennäköisesti vaikuttaisivat yhtiön rahoitusvälineiden arvoon (sisäpiiritieto).

Aktia julkaisee pörssitiedotteena muun muassa seuraavat asiat:

  • muutokset aikaisemmin julkistettuihin strategioihin ja taloudellisiin tavoitteisiin
  • strategisesti tai muutoin tärkeät investoinnit, yritysjärjestelyt ja yhteistyösopimukset
  • hallituksen tai osakkeenomistajien esitykset yhtiökokoukselle ja yhtiökokouksen päätökset
  • toimitusjohtajan ja tämän sijaisen, hallintoneuvoston, hallituksen ja johtoryhmä jäsenten sekä tilintarkastajien nimitykset
  • yhtiön nostamat tai sitä vastaan nostetut merkittävät kanteet tai muut oikeudenkäynnit tai viranomaisten toimenpiteet
  • merkittävät toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset
  • osakepohjaiset kannustinohjelmat.

Jos pörssitiedotteen odotetaan vaikuttavan olennaisesti yhtiön osakekurssiin, Nasdaq Helsinki Oy:n yhtiötieto-osastoa informoidaan ennen julkaisua.

Voimassa olevan sääntelyn mukaisesti julkaistaan myös ilmoitus johtavassa asemassa olevien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä antamista Aktian rahoitusvälineitä koskevista toimeksiannoista.
 

3.6    Lehdistötiedotteet

Aktia tiedottaa lehdistötiedotteella yleisen kiinnostuksen kohteena olevista kysymyksistä tai asioista, joilla on uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa sidosryhmien keskuudessa. Sellaisista liiketoiminnan muutoksista, jotka eivät täytä pörssitiedotteille asetettuja vaatimuksia, tiedotetaan lehdistötiedotteilla. Aktia julkaisee lehdistötiedotteet keskeisille tiedotusvälineille Nasdaq Helsingin tai vastaavan jakelujärjestelmän kautta ja konsernin verkkosivuilla.
 

3.7    Tulevaisuuden näkymät ja tulosvaroitukset

Aktia esittää toimintakertomuksessa sekä osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen selostusosassa arvion konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Arvio tulevaisuudennäkymistä annetaan konsernista ja se koskee, ellei toisin ilmoiteta, jäljellä olevaa kalenterivuotta. Esitetyt arviot perustuvat antoajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin ja sen liiketoimintojen kehityksestä, ja toteuma voi poiketa siitä merkittävästikin.

Jos konsernin ennustetussa tuloksessa, taloudellisessa kehityksessä tai tulevaisuudennäkymissä tapahtuu sellainen muutos, joka olennaisesti poikkeaa annetusta arviosta, Aktia antaa tulosvaroituksen. Tulosvaroitus perustuu siihen, mitä yhtiö on itse aikaisemmin julkisesti ennustanut tai mitä yhtiön aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. Tulosvaroitus, joka voi koskea yhtä lailla julkistettujen näkymien heikentymistä kuin niiden parantumista, annetaan pörssitiedotteena.
 

3.8    Osakeomistuksen muutokset

Aktia julkistaa osakkeenomistajien ilmoitukset laissa määrättyjen omistusrajojen saavuttamisesta tai alittamisesta (liputusilmoitus). Lain mukaan osakeomistusten muutokset tulee ilmoittaa ja julkistaa, jos omistus ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30 tai 50 prosenttia, kaksi kolmasosaa (2/3) tai yhdeksän kymmenesosaa (9/10) äänimäärästä tai yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Muutoksista julkaistaan pörssitiedote.
 

4.    Tiedotuskanavat ja toimintatavat

4.1    Tiedotuskanavat

Pääasiallinen ajantasaisen tiedon kanava on Aktian verkkosivut (www.aktia.com), jotka ovat tasapuolisesti kaikkien sidosryhmien saatavilla. Aktian tavoitteena on tarjota sivuillaan luotettavaa, merkityksellistä ja ajantasaista tietoa, jonka avulla sidosryhmät voivat muodostaa oikean kuvan yhtiöstä ja sen rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavista seikoista ja tapahtumista.

Verkkosivujen lisäksi Aktialla on käytössään useita eri tapoja ja kanavia tiedon välittämiseksi sidosryhmille, kuten tiedotteet, haastattelut, julkiset esiintymiset ja konferenssipuhelut. Aktian verkkosivuilla julkaistut omistaja- ja osaketiedot tuottaa tällä hetkellä Euroland.

Aktian julkaisemat pörssi- ja lehdistötiedotteet jaetaan Nasdaq Helsinki Oy:lle, tiedotusvälineille ja tilaajille, ja ne ovat sidosryhmien saatavilla konsernin verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan. Taloudelliset raportit ovat tästä lähtien saatavilla vähintään kymmenen vuotta julkaisuajankohdasta.

4.2    Raportointikieli

Aktian ensisijainen raportointikieli on ruotsi. Kaikki virallinen aineisto julkaistaan lisäksi suomeksi ja englanniksi. Aktian pilari III -raportit julkaistaan vakavaraisuusasetuksen määritelmän mukaisesti pääasiassa englanniksi. Analyytikko- ja velkasijoittajatilaisuuksien esitysaineisto julkaistaan pääasiassa suomeksi ja englanniksi tai vain englanniksi.

4.3    Yhtiökokous

Yhtiökokous on Aktian ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Aktia julkaisee tiedon varsinaisen yhtiökokouksen suunnitellusta päivämäärästä pörssitiedotteena edeltävän vuoden aikana. Yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteena viimeistään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat ja hallituksen tai muun toimintavaltaisen elimen päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön verkkosivuilla vähintään 3 viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen päätöksistä annetaan pörssitiedote yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 2 viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

4.4    Sijoittaja-, analyytikko- ja mediayhteydet

Aktia vastaa ilman aiheetonta viivytystä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin puhelimitse tai sähköpostitse.

Aktia järjestää merkittävien uutisointien yhteydessä analyytikko- ja/tai lehdistötilaisuuksia.  Tilaisuuksissa yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja/tai konserninjohdon jäsenet. Tilaisuuksien keskeinen aineisto on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua.

Aktia järjestää tarvittaessa taustoitustilaisuuksia (Capital Market Day/Meeting) eri teemoista. Tilaisuuksien keskeinen aineisto on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua.

Aktia tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia. Aktian IR-toiminto hoitaa yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Mediatapaamisten koordinoinnista vastaa konsernin viestintäyksikkö.

Lisäksi Aktia järjestää tarpeen mukaan yksityis- ja instituutiosijoittajille tarkoitettuja tilaisuuksia.

Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa Aktiasta, toimialasta ja markkinoista. Keskustelut perustuvat Aktian julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille julkistamatonta, yhtiön rahoitusvälineiden arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

4.5    Analyytikoiden markkinaennusteet

Aktian sijoittajasivuilla julkaistaan Aktiaa seuraavien analyytikoiden yhteystiedot. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet, jotka liittyvät yhtiön toimintaan, ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta yhtiön tai sen johdon mielipiteitä, arvioita tai ennusteita.

Aktia seuraa analyytikoiden antamia lausuntoja ja arvioita osakekurssin kehityksestä. Aktia ei kuitenkaan kommentoi lausuntoja tai arvioita. Mikäli analyytikoiden arviot tai lausunnot eroavat merkittävästi yhtiön antamista arvoista, Aktia voi ryhtyä tarvittaviin toimiin markkinoiden informoimiseksi.

Analyytikoille ja sijoittajille toimitetaan ainoastaan jo julkaistua materiaalia. Aktia tarkastaa pyydettäessä analyytikon laatiman analyysin tai raportin, mutta ainoastaan julkaistujen tietojen oikeellisuuden osalta.

4.6    Huhut ja tietovuodot

Aktia ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, osakekurssin kehitystä tai kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Myöskään luottamuksellisia tai keskeneräisiä liiketoimia ei kommentoida.

Mikäli yhtiötä koskevaa julkistamatonta tietoa on tahattomasti annettu rajatulle yhtiön sisäpiiriin kuulumattomalle piirille, yhtiö tiedottaa asiasta noudattaen käytäntöä, jota tavanomaisesti sovelletaan olennaisen tiedon julkaisemiseen.

4.7    Hiljainen jakso

Aktiassa sovelletaan 14 päivää pitkää ns. hiljaista jaksoa ennen tulosraporttien julkaisemista, jotta voidaan estää julkaisemattomien taloudellisten tietojen paljastuminen. Jakson aikana Aktia ei anna sijoittajille, analyytikoille tai medialle yhtiön taloudelliseen tulokseen, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. IR-toiminto voi kuitenkin pyynnöstä vastata jo julkistettua tietoa koskeviin kysymyksiin myös hiljaisen jakson aikana.

Hiljaisten jaksojen ajankohdat ovat luettavissa konsernin verkkosivuilla olevasta taloudellisesta kalenterista tulosjulkistusajankohtien julkaisemisen jälkeen.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Aktia julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännöstöjen mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.

4.8    Kriisiviestintä

Konsernissa on käytössä vahvistetut poikkeus- ja kriisitilanteiden viestinnän periaatteet. Kriisiviestinnästä vastaa viestintäjohtaja. Kriisitilanteesta informoidaan välittömästi toimitusjohtajaa, konsernin talousjohtajaa, toiminnosta vastaavaa johtajaa tai esimiestä sekä yhtiön kriisiryhmän jäseniä. Kriisiviestinnän periaatteita ovat julkistettavien tietojen laadun varmistaminen, avoimuus, nopeus ja aktiivisuus.

Kriisiviestinnän tarkoituksena on varmistaa se, että Aktia-konsernissa pystytään äkillisissä kriisitilanteissa nopeasti ja tehokkaasti ryhtymään kriisinhallinnassa tarvittaviin viestintätoimenpiteisiin.

5.    Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Poiketen pääsäännöstä, jonka mukaan sisäpiiritiedot tulee julkistaa viivytyksettä, yhtiö voi päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos seuraavat ehdot täyttyvät:  

a)    Välitön julkistus vahingoittaa todennäköisesti yhtiön laillista etua.
b)    On epätodennäköistä, että tiedon julkistamisen lykkääminen johtaisi yleisöä harhaan.
c)    Yhtiö voi varmistaa, että tieto pysyy luottamuksellisena.

Rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi Aktia saa liikkeeseenlaskijana, joka on luottolaitos, omalla vastuullaan lykätä sellaisten sisäpiiritietojen julkaisemista, jotka liittyvät tilapäisiin maksuvalmiusongelmiin ja erityisesti tarpeeseen saada tilapäistä maksuvalmiustukea keskuspankilta tai lainanantajalta määrättyjen tarkempien ehtojen mukaisesti.

Välittömästi sen jälkeen, kun tiedonantoa on lykätty, yhtiön tulee tiedottaa Finanssivalvontaa asiasta ja pyydettäessä antaa Finanssivalvonnalle kirjallinen selvitys siitä, miten edellä mainitut ehdot täyttyvät.

6.    Sisäpiiiri- ja kaupparekisteri

Aktian hallitus on vahvistanut sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen, jossa on otettu huomioon markkinoiden väärinkäytösasetuksen ja Nasdaq Helsinki Oy:n julkistamattoman sisäpiiritiedon käyttöä koskevat säännökset.

Aktiassa noudatetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti suljettua jaksoa, joka alkaa 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Suljetun jakson aikana Aktiassa tai Aktia Hypoteekkipankissa* johtavassa asemassa oleva henkilö ei saa toteuttaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemia osakkeita tai velkainstrumentteja tai johdannaisia tai näihin liittyviä muita rahoitusinstrumentteja koskevia kauppoja suoraan eikä epäsuorasti. Tietyissä tilanteissa Aktia voi tilannekohtaisesti sallia kaupanteon suljetun jakson aikana.

Aktiassa johtavassa olevat henkilöt, jotka saavat säännöllisesti julkaisematonta tietoa, joka voi mahdollisesti vaikuttaa Aktian osakkeiden tai muiden rahoitusvälineiden arvoon, tai muut henkilöt, jotka osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai joilla muutoin on pääsy raportteihin ennen niiden julkaisemista, kuuluvat kaupankäyntirajoitussääntöjen piiriin. Suljettu jakso koskee myös muita henkilöitä, jotka osallistuvat tulosraporttien laatimiseen tai joilla muutoin on pääsy raportteihin ennen niiden julkistamista. 

Suljettujen jaksojen ajankohdat ovat luettavissa konsernin verkkosivuilla olevasta taloudellisesta kalenterista.

Sääntöjen mukaan Aktiassa johtavassa asemassa olevien henkilöiden ja muiden kaupankäyntirajoitusten piiriin kuuluvien henkilöiden tulee lisäksi ajoittaa kaupankäyntinsä Aktian rahoitusvälineillä, lähinnä Aktian osakkeilla, ajankohtaan, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täsmällistä tietoa Aktian rajoitusvälineiden arvoon vaikuttavista seikoista.

Tässä kohdassa esitettyjen kaupankäyntirajoitusten piiriin kuuluvien henkilöiden tulee aina kaupankäynnin yhteydessä varmistaa, ettei heillä ole hankekohtaista tai muuta sisäpiiritietoa.

7.    Vastuut ja lausunnonantajat

Aktiassa osakkeenomistajien, sijoittajien ja analyytikoiden informointia koordinoi IR-toiminto. IR-toiminto vastaa yhtiön sijoittajasuhteista.

Kaikkien taloudellisten raporttien tuottamisesta vastaa konsernin talousosasto.

Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisiin osallistuvat IR:n edustajat sekä tarvittaessa toimitusjohtaja tai talousjohtaja. IR-toiminto vastaa kaikista sijoittajasuhteisiin liittyvistä tapahtumista (mm. pääomamarkkinapäivä, osake- ja velkasijoittajatapaamiset ja tapaamiset ja yhteydenpito luottoluokitusyhtiöiden kanssa).

Konsernin mediasuhteista sekä julkistettavien tietojen valmistelusta ja yhtenäisen tiedonantopolitiikan noudattamisesta vastaa konsernin viestintäjohtaja. Yhtiön liiketoimintojen edustajat osallistuvat kyseisen toiminnon asioiden valmisteluun.

Aktia ilmoittaa pörssi- ja lehdistötiedotteissa henkilöt, jotka antavat asianomaista tiedotetta koskevia lisätietoja.
Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset sekä merkittävät pörssitiedotteet, kuten yhtiön ylimmän johdon nimitykset ja merkittävät yritysostot. Muut pörssitiedotteet hyväksyy asiasta vastaava konserninjohdon jäsen, konsernijuristi, sijoittajasuhdepäällikkö tai viestintäjohtaja.

Aktian toimintaa ja kehitystä koskevia lausuntoja antavat Aktian toimitusjohtaja, talousjohtaja, varatoimitusjohtajat ja konserninjohdon jäsenet. Erikseen nimetyt henkilöt voivat antaa lausuntoja omaa vastuualuettaan koskevissa asioissa.*Aktia Hypoteekkipankki Oyj sulautuu Aktia Pankki Oyj:hin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.11/2016