Aktian historia

Aktian juuret ovat vuonna 1826 toimintansa aloittaneessa Helsingin Säästöpankissa, joten pankkina Aktia on Suomen vanhin.

Tämän päivän Aktian perustukset valettiin vuonna 1991, kun Aktia Säästöpankki muodostettiin kahdeksan säästöpankin fuusion myötä. Seuraavana vuonna Aktiaan sulautui vielä kaksi säästöpankkia, ja pankkitoimintaa vietiin yhdessä eteenpäin alalla vallinneesta kriisistä huolimatta.

1990-luvulla Aktia perusti uusia konttoreita strategisesti tärkeille alueille. Maantieteellinen laajentuminen oli voimakasta, ja Aktia avasi kymmenkunta uutta konttoria. Menestyksen avaimena oli henkilökunnan erinomainen paikallistuntemus. Aktia kasvoi myös yritysostoin. Vuonna 1992 perustettiin Aktia Rahastoyhtiö ja vuonna 1993 ostettiin Sp-Rahastoyhtiö.

Ensimmäinen laajempi osakeanti toteutettiin vuonna 1995. Seuraavana vuonna Aktian hallitus ehdotti, että yhtiö jakaisi ensimmäistä kertaa omistajilleen osinkoa.

Vuonna 1996 Aktia alkoi toimia säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien keskusrahalaitoksena. Aktia vastasi pankkien kotimaan ja ulkomaan maksuliikenteestä. Toimintamalli purettiin 2013 tiukentuneen pankkisääntelyn vuoksi.

Aktian ensimmäinen verkkopankki otettiin käyttöön vuonna 1997, ja samana vuonna aloitti toimintansa Aktia Asset Management. Ensimmäisen verkkokonttorinsa Aktia perusti vuonna 2000, ja jo seuraavana vuonna asiakkaat saivat henkilökohtaista palvelua verkossa, puhelimitse ja suojatun sähköpostin välityksellä myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Silloisen verkkokonttorin palvelut sisältyvät nykyiseen verkkopankkiin.

2000-luvun alussa Aktia neuvotteli yhteistyöstä Pohjola-Yhtymän ja Säästöpankkiliiton kanssa mutta päätti sittemmin olla osallistumatta ehdotettuun yhteistyöhön. Aktia erosi Säästöpankkiliitosta vuonna 2003.

Aktia Kortti & Rahoitus Oy:n perustaminen 2005 oli määrätietoinen panostus korttituotteiden tarjonnan laajentamiseksi. Korttitoiminta on nyt kiinteä osa pankin toimintaa. Vuonna 2005 perustettiin myös Aktia Kiinteistönvälitys. 

Vuosi 2006 oli Aktian juhlavuosi. Silloin oli kulunut 180 vuotta pankkitoiminnan aloittamisesta ja 15 vuotta kahdeksan uusmaalaisen säästöpankin yhdistymisestä Aktian nimen alle. Vuonna 2007 konserni laajeni Aktia Henkivakuutuksen oston myötä. Vuonna 2008 ostettiin Kaupthingin Suomen varainhoitotoiminta.

Vuonna 2009 Aktian osakkeet listattiin Nasdaq OMX Helsinkiin ja Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö sulautui Aktiaan. Yhtiön kaikki omistajat saivat sulautumisvastikkeena Aktian osakkeita, joten Aktialla on noin 50 000 osakkeenomistajaa. 

Vuonna 2012 Aktia myi 66 prosenttia Aktia Vahinkovakuutuksesta Folksam Sakille ja Veritas Eläkevakuutukselle. Vuonna 2013 Aktia kertoi aloittavansa oman peruspankkijärjestelmän rakentamisen. Kaksi säästöpankkia, Saaristosäästöpankki ja Vöyrin Säästöpankki, ilmoittivat yhdistyvänsä Aktiaan.

Vuonna 2017 pankin hallintoneuvosto lakkautettiin Aktian hallintorakenteen yksinkertaistamiseksi. Kaksiportainen hallintomalli ei enää ollut tarkoituksenmukainen muun muassa lisääntyneen sääntelyn vuoksi. Sen sijaan hallitus asetti ei-yhtiöoikeudellisen elimen, nk. neuvottelukunnan, jonka tarkoitus on vahvistaa Aktian asemaa yhtiön pitkän aikavälin strategian pohjalta seuraamalla, kehittämällä ja tukemalla pankin toimintaa sekä edistämällä tiedonkulkua pankin ja neuvottelukunnan jäsenten edustamien sidosryhmien välillä.

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018 hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön kahden osakelajin A ja R yhdistämisestä osakepääomaa korottamatta siten, että yhtiöllä on osakelajien yhdistämisen jälkeen vain yksi osakelaji, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja jonka jokainen osake antaa yhden (1) äänen ja muutenkin samat oikeudet.
 

Aktian strategian mukaisesti, jonka mukaan keskitytään varainhoitoon ja rahoitukseen, Aktia vähensi kesäkuussa 2018 omistustaan Aktia Kiinteistövälityksessä managementbuyoutin (MBO) kautta. Elokuun alussa Aktia lakkasi toimimasta Folksam Vahinkovakuutuksen vakuutusasiamiehenä tarkoituksenaan vapauttaa resursseja ja keskittyä Aktian strategisiin painopistealueisiin.