Yleistä yhtiökokouksesta

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

  • edellisen tilikauden tilinpäätös
  • osingonjako
  • ylimpien hallintoelinten jäsenten vastuuvapaus
  • hallintoneuvoston ja tilintarkastajien palkkiot
  • hallintoneuvoston jäsenten valinta
  • tilintarkastajan/tilintarkastajien valinta

Yhtiökokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsussa mainittuja muita asioita.

Yhtiökokous ei valitse yhtiön hallitusta. Menettely poikkeaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodista 2015. Syy poikkeavaan menettelyyn on, että yhtiön omistajat ovat vahvistaneet sen yhtiökokouksen hyväksymässä yhtiöjärjestyksessä. Sen arvioidaan tehostavan omistajaohjausta sekä luovan liiketaloudellista etua tuomalla laajaa paikallistason vaikutusta Yhtiön päätöksentekoelimiin.

Yhtiökokouskutsu annetaan tiedoksi osakkeenomistajille yhtiön verkkosivuilla. Ilmoitus yhtiökokouksesta julkaistaan lisäksi yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa laajalevikkisessä suomalaisessa päivälehdessä. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle kokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Hallintoneuvoston jäseniä ja tilintarkastajia sekä heidän palkkioitaan koskevat päätösehdotukset Aktia Pankin varsinaisiin yhtiökokouksiin valmistelee nimitysvaliokunta, joka koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä asiantuntijajäsenenä toimivasta hallintoneuvoston puheenjohtajasta. Oikeus nimittää edustaja nimitysvaliokuntaan on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus kaikista Aktia Pankin osakkeista on suurin 1. marraskuuta yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna.