Yleistä yhtiökokouksesta

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

  • edellisen tilikauden tilinpäätös
  • osingonjako
  • ylimpien hallintoelinten jäsenten vastuuvapaus
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
  • hallituksen jäsenten valinta
  • tilintarkastajan/tilintarkastajien valinta

Yhtiökokouksessa voidaan käsitellä myös kokouskutsussa mainittuja muita asioita.

Yhtiökokouskutsu annetaan tiedoksi osakkeenomistajille yhtiön verkkosivuilla. Ilmoitus yhtiökokouksesta julkaistaan lisäksi yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa laajalevikkisessä suomalaisessa päivälehdessä. Kutsussa mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle kokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin.

Hallituksen jäseniä sekä heidän palkkioitaan koskevat päätösehdotukset Aktia Pankin varsinaisiin yhtiökokouksiin valmistelee osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Hallituksen tarkastusvaliokunta tekee ehdotuksen tilintarkastajasta, ja hallitus antaa sen yhtiökokoukselle.