Toimitusjohtaja ja konserninjohto

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa lisäksi toimitusjohtajan palkan, eläke-edut, irtisanomisehdot ja työsuhteen muut ehdot. Toimitusjohtaja vastaa konsernin juoksevan liiketoiminnan hoitamisesta konsernin hallituksen konsernin liiketoiminnan hoitamisesta antamien ohjeiden mukaisesti.
 
Toimitusjohtaja nimittää muut liiketoiminta-alueista tai toimintoihin liittyvistä vastuualueista vastaavat  konserninjohdon jäsenet toimenkuvien, osaamisprofiilien ja hallituksen vahvistamien ehtojen mukaan sekä hallituksen puheenjohtajaa kyseisestä henkilöstä konsultoituaan.

Konserninjohdon jäsenet on hallinnoivat henkilökohtaisin valtuuksin liiketoiminta-alueitaan ja/tai konsernitoimintoihin liittyviä vastuualueitaan. Tietyt luotonantoon, konsernin rahoitus-, likviditeetti- ja markkinariskien hallintaan sekä konttoritoiminnan hallintoon liittyvät asiat käsitellään konserninjohdon keskuudestaan valitsemissa valiokunnissa.

Konserninjohto ja Aktian johtoryhmä toimivat toimitusjohtajan neuvoa-antavina eliminä. Henkilöstö käyttää oikeuttaan edustukseen konsernin hallintoelimissä Aktia Pankin johtoryhmään kuuluvan henkilöstön edustajan kautta.

Kun toimitusjohtajan ja muun konserninjohdon jäsenen tehtävä on päätoimi ja toimiminen sivutoimissa tai muissa luottamustehtävissä edellyttää hallituksen tai toimitusjohtajan suostumusta, varmistetaan että toimivalla johdolla on riittävästi aikaa tehtävänsä suorittamiseen.