Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja vahvistaa lisäksi toimitusjohtajan palkan, eläke-edut, irtisanomisehdot ja työsuhteen muut ehdot. Toimitusjohtaja vastaa konsernin juoksevan liiketoiminnan hoitamisesta konsernin hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
 
Toimitusjohtaja nimittää muut liiketoiminta-alueista tai toimintoihin liittyvistä vastuualueista vastaavat  konserninjohdon jäsenet toimenkuvien, osaamisprofiilien ja hallituksen vahvistamien ehtojen mukaan sekä hallituksen puheenjohtajaa kyseisestä henkilöstä konsultoituaan.
 
Johtoryhmä jäsenet hallinnoivat henkilökohtaisin valtuuksin liiketoiminta-alueitaan ja/tai konsernitoimintoihin liittyviä vastuualueitaan. Tietyt luotonantoon, konsernin rahoitus-, likviditeetti- ja markkinariskien hallintaan sekä konttoritoiminnan hallintoon liittyvät asiat käsitellään konserninjohdon keskuudestaan valitsemissa valiokunnissa.
 
Aktian johtoryhmä toimii toimitusjohtajan neuvoa-antavana elimenä. Henkilöstö käyttää oikeuttaan edustukseen konsernin hallintoelimissä Aktia Pankin johtoryhmään kuuluvan henkilöstön edustajan kautta.
 
Kun toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenen tehtävä on päätoimi, toimiminen sivutoimissa tai muissa luottamustehtävissä edellyttää hallituksen tai toimitusjohtajan suostumusta, jotta varmistetaan että toimivalla johdolla on riittävästi aikaa tehtävänsä suorittamiseen.