Liiketoimien ilmoittaminen

Johtavassa asemassa toimivien henkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Aktia Pankki Oy:ssä (Aktia) tai Aktia Hypoteekkipankki Oyj:ssä (Hypoteekkipankissa) johtavassa asemassa olevalla henkilönä on henkilökohtainen velvollisuus ilmoittaa Aktialle tai Hypoteekkpankille ja Finanssivalvonnalle kaikki omaan lukuunsa tekemät Aktian rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet, kuten esimerkiksi rahoitusvälineiden hankinnat, luovutukset, panttaukset, lainaukset, merkinnät ja annetut tai vastaanotetut lahjat sekä saatu perintö. Ilmoitusvelvollisuus tulee voimaan 3.7.2016.
 

Milloin, kenelle ja miten ilmoitus liiketoimista tulee tehdä?

Ilmoitus on tehtävä viipymättä, kuitenkin viimeistään klo 15 kolmantena työpäivänä liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Jos liiketoimi tehdään perjantaina, on ilmoitus siis tehtävä viimeistään klo 15 seuraavana keskiviikkona. Ilmoitus tehdään Finanssivalvonnan sähköisellä lomakkeella, joka löytyy tästä.

Ilmoitusta varten tarvitset kyseisen rahoitusvälineen ISIN-tunnuksen ja Aktian LEI-tunnuksen, 743700GC62JLHFBUND16. Johtavassa asemassa olevan henkilön tulee tallentaa ilmoitus ja lähettää se Finanssivalvonnalle https://securemail.bof.fi/ sivun kautta osoitteella johdonkaupat(at)finanssivalvonta.fi sekä Aktiaan osoitteella ir(at)aktia.fi . Aktialla on velvollisuus julkistaa ilmoitusvelvollisen toimittama ilmoitus pörssitiedotteena saman aikarajan sisällä kuin johtavassa asemassa olevan on tehtävä ilmoitus liiketoimesta, eli viimeistään kolme (3) työpäivää liiketoimen toteuttamisesta.
 

Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Aktiassa johtavassa asemassa olevana henkilönä sinua koskee velvollisuus ilmoittaa Aktian rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimesi. Aktiassa johtavassa asemassa olevia henkiöitä ovat hallintoneuvostoon, hallitukseen ja konserninjohtoon kuuluvat henkilöt.
 

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat rahoitusvälineet

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin Aktian osalta kuuluvat käytännössä lähinnä

  • Aktian listatut osakkeet
  • Aktian liikeeseen laskemat velkainstrumentit, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjat, rahamarkkinavälineet (esim. sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja korkotodistukset.

Ilmoitusvelvollisuuden alaisia ovat myös mahdolliset

  • Aktian osakkeeseen ja velkainstrumentteihin liittyvät johdannaiset, kuten optiot, termiinit, futuurit, swapit, warrantit, luottoriskijohdannaiset ja hinnanerosopimukset
  • Muut Aktian osakkeisiin ja velkainstrumentteihin liittyvät rahoitusvälineet, kuten sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen osuudet (UCITS/AIF, indeksirahasto-osuudet, talletustodistukset, pörssinoteeratut rahastot (ETF) ja sijoitusobligaatiot.

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat myös kolmannen osapuolen sinun lukuusi tekemät liiketoimet (varainhoito) sekä ns. vakuutuskuoren sisällä tehtävät liiketoimet silloin, kun ne koskevat sijoitussidonnaisiin vakuutussopimuksiin sisältyviä Aktian rahoitusvälineitä.
 

Koskeeko liiketoimien ilmoitusvelvollisuus myös johtavassa asemassa olevan henkilön lähipiiriä?

Johtavassa asemassa olevan henkilön lisäksi liiketoimien ilmoitusvelvollisuus koskee myös hänen lähipiiriään:

a) aviopuoliso tai henkilö joka kansallisen oikeuden mukaan samastetaan aviopuolisoon (ts. Suomessa rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ja avopuoliso)
b) lapsi, jonka huoltaja johtavassa asemassa oleva henkilö kansallisen oikeuden mukaan on
c) sukulainen, joka on asunut samassa taloudessa vähintään vuoden ajan liiketoimen toteuttamisajankohtana
d) oikeushenkilö, säätiö tai henkilöyhtiö, jonka johtotehtäviä hoitaa johtotehtävissä toimiva henkilö tai kohdissa a, b tai c tarkoitettu henkilö (ts. huomattava vaikutusvalta) tai joka on tämän henkilön välittömässä tai välillisessä määräysvallassa tai joka on perustettu tämän henkilön hyväksi tai jonka taloudelliset edut ovat suuressa määrin samat kuin tämän henkilön (ts. määräysvalta).
 

Aktia Hypoteekkipankki

Hypoteekkipankin osalta seuraavat rahoitusvälineet kuuluvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin:

  • Hypoteekkipankin liikeeseen laskemat velkainstrumentit, kuten joukko- ja vaihtovelkakirjat, rahamarkkinavälineet (esim. sijoitustodistukset ja yritystodistukset) ja korkotodistukset.
  • Ilmoitusvelvollisuuden alaisia ovat myös mahdolliset
  • Hypoteekkipankin velkainstrumentteihin liittyvät johdannaiset, kuten optiot, termiinit, futuurit, swapit, warrantit, luottoriskijohdannaiset ja hinnanerosopimukset.
  • Muut Aktian osakkeisiin ja velkainstrumentteihin liittyvät rahoitusvälineet, kuten sijoitus- ja vaihtoehtorahastojen osuudet (UCITS/AIF)*, indeksirahasto-osuudet, talletustodistukset, pörssinoteeratut rahastot (ETF)* ja sijoitusobligaatiot.
  • Hypoteekkipankin noteeraamattomat osakkeet**

Hypoteekkipanki LEI-tunnus on 7437007UQE4GIGVGLW43.

Hypoteekkipankissa johtavassa asemassa olevia henkilöitä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

*) Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan tapauksia, joissa Aktian rahoitusvälineiden osuus korituotteessa on yli 20 prosenttia.
**) Markkinoiden väärinkäytösasetuksen sanamuoto ei ole täysin selkeä siltä osin, koskeeko ilmoitusvelvollisuus ainoastaan noteerattuja rahoitusvälineitä. Helsingin pörssin tarkistetun sisäpiiriohjeen luonnoksessa mainitaan pörssiyhtiöiden noteeraamattomat osakkeet.

 

Lisätietoja

Lisätietoja saat Finanssivalvonnan verkkosivuilta.
Lisätietoja saat myös osoitteesta ir(at)aktia.fi tai compliance(at)aktia.fi.