Sisäpiirihallinto

Aktia Pankki Oyj (Aktia) ja sen tytäryhtiö Hypoteekkipankki Oyj (Hypoteekkipankki) ovat pörssiyhtiöinä (liikkeeseenlaskija) markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaan velvollisia pitämään sisäpiiriluetteloita sekä luetteloa johtavassa asemassa olevista henkilöistä ja heidän lähipiiristään. Velvollisuus pitää sisäpiiriluetteloita koskee myös henkilöitä, jotka käyvät kauppaa yhtiön puolesta tai yhtiön lukuun.

Johtavassa asemassa olevista henkilöistä ja heidän lähipiiristään pidettävään luetteloon merkitään ne henkilöt, joilla on yhtiössä markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa erikseen lueteltu asema, sekä heidän lähipiirinsä. Sisäpiiriluetteloon merkitään tiedot kaikista henkilöistä, jotka yksittäistapauksisa saavat sisäpiiritietoa ja jotka työskentelevät yhtiössä työsuhteessa tai suorittavat muita tehtäviä, joissa heillä on pääsy sisäpiiritietoon, kutsen neuvonantajat, tilintarkastajat tai luottoluokituslaitokset. Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitään ne henkilöt, jotka tehtävänsä tai toimensa luonteen vuoksi aina saavat kyseisen yhtiön sisäpiiritietoa.
Aikasemmin arvopaperimarkkinalain määräysten mukaan pidetyssä julkisessa sisäpiirirekisterissä olevat tiedot on jatkossakin pidettävä yleisön saatavilla 2.7.2017 saakka yhtiön verkkosivuilla (Sisäpiirirekisteri) ja tiedot on säilytettävä 2.7.2021 saakka.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti johtavassa asemassa olevien henkilöiden osalta noudatetaan 30 päivän suljettua ajanjaksoa yhtiön rahoitusvälineillä käytävälle kaupankäynnille ennen sellaisen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkaisemista, jonka yhtiö on velvollinen julkaisemaan. Suljettu ajanjakso päättyy tietojen julkaisemista seuraavana pankkipäivänä. Johtavassa asemassa olevien henkilöiden kaupoista yhtiön rahoitusvälineillä noudatetaan myös ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuutta markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Ohjeet ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudesta löytyvät kohdasta Liiketoimien ilmoittaminen.

Lisäksi Aktia on Nasdag Helsinki Oy:n (Helsingin pörssin) sisäpiiriohjeen mukaisesti vahvistanut vastaavat säännöt niitä henkilöitä koskevaksi, jotka osallistuvat tulosraporttien laatimiseen ja jotka yhtiön harkinnan mukaan saavat merkittävää salassapidettävää tietoa raporttien sisällöstä.

Aktiaa liikkeesenlaskijana koskevien sisäpiirisäännösten lisäksi sovelletaan Finanssialan Keskusliiton mallisääntöjä vastaavia sisäpiirisääntöjä sijoituspalvelujen tarjoajana toimivan yrityksen ominaisuudessa. Näiden sisäpiirisääntöjen mukaan sisäpiiriläisten tiedot rekisteröidään sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnan ohjeiden ja määräysten edellyttämällä tavalla. Lisäksi ns. vaikuttavassa asemassa olevien henkilöiden oikeutta käydä itse kauppaa rahoitusvälineillä rajoitetaan esimerkiksi siten, että samanlajisen arvopaperin hankinnan ja luovutuksen ja vastaavasti luovutuksen ja hankinnan välinen aika ei saa olla vähemmän kuin yksi kuukausi.