Riskienhallinta

Riskienhallinnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla pyritään järjestelmällisesti kartoittamaan, tunnistamaan, analysoimaan ja ennalta ehkäisemään riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että omat varat ovat riittävät suhteessa riskipositioihin, että taloudellisen tuloksen ja arvostusten vaihtelut pysyvät vahvistetuissa tavoitteissa ja limiiteissä ja että riskit hinnoitellaan oikealla tavalla kestävän kannattavuuden saavuttamiseksi. Aktia Pankki harjoittaa konservatiivista riskipolitiikkaa, mikä merkitsee sitä, että riskienhallinnalla on keskeinen merkitys organisaatiossa.
 

Riskienhallinnan roolit ja vastuut

Konsernin hallituksella on ensisijainen vastuu konsernin riskienhallinnasta. Hallitus säätelee riskinottoa vahvistamalla konsernistrategiassa tärkeimpien riskialueiden ja liiketoimintayksiköiden toimintaohjeet ja pääoman allokoinnin sekä antamalla yleisiä ohjeita konsernin riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja pääomanhallintaprosessin järjestämiseksi. Näiden yleisten periaatteiden lisäksi Aktia Pankin riskienhallinta rakentuu kolmen puolustuslinjan periaatteelle.


Ensimmäinen puolustuslinja – linjaorganisaatio

Ensimmäinen puolustuslinja muodostuu linjaorganisaatiosta. Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa, ja riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamisvastuu on näin ollen linjaorganisaatiolla. Linjavastuullisen tehtävänä on riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan prosessien ja osaamisen rakentaminen, riskien tunnistaminen ja analyysi sekä riskienhallinnasta päättäminen hinnoittelun, kovenanttien, vakuuksien tai muiden suojaustoimien avulla.
 

Toinen puolustuslinja – Riskienvalvonta ja Compliance

Toisen puolustuslinjan muodostavat riippumattomat Compliance- ja Riskienvalvonta-toiminnot, joiden ensisijaisena tehtävänä on kehittää, ylläpitää ja valvoa yleisiä periaatteita ja riskienhallinnan kehystä.

Riskienvalvonta vastaa riskinoton periaatteiden, ohjeiden ja limiittien laatimisesta, riskipositioiden mittaamisesta ja analysoinnista,  taloudellisen pääoman tarpeen arvioinnista, pääoman allokoinnista sekä riskienhallinnan toteuttamisen valvonnasta linjaorganisaatiossa. Riskienvalvonta raportoi suoraan konserninjohtajalle.

Compliance vastaa sääntöjen noudattamisen varmistamisesta konsernin toiminnassa tukemalla toimivaa johtoa ja linjavastaavia esimiehiä sisäisten määräysten soveltamisessa sekä sääntöjen puutteellista noudattamista koskevien riskien tunnistamisessa, hallinnassa ja raportoinnissa.


Kolmas puolustuslinja – Sisäinen tarkastus

Kolmannen puolustuslinjan muodostava sisäinen tarkastus on muista toiminnoista irrallinen ja näistä riippumaton yksikkö, jonka tehtävänä on varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Sisäinen tarkastus pyrkii lisäksi luomaan lisäarvoa myötävaikuttamalla toiminnan pysyviin parannuksiin. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan konsernin hallitukselle.
 

Riskialueet

Aktia-konserni toimii pankkitoiminnan, varainhoidon, henkivakuutuksen sekä kiinteistönvälityksen alueilla. Riskit ja riskienhallinta ovat siksi olennainen osa konsernin liiketoimintaympäristöä ja toimintaa. 

Keskeisiä riskialueita ovat pankkitoiminnan luotto-, korko- ja maksuvalmiusriskit sekä henkivakuutustoiminnan markkina- ja korkoriskit. Liiketoiminta- ja operatiiviset riskit koskevat kaikkia toiminta-alueita. Aktia Pankki noudattaa konservatiivista riskipolitiikkaa.