Hallitus

Aktia Pankki Oy:n hallitus vastaa siitä, että Aktia-konsernia johdetaan tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti soveltuvaa sääntelyä ja pankin  yhtiöjärjestystä noudattaen. Hallitus hyväksyy pankin liiketoimintastrategian, strategiset tavoitteet, riskistrategian sekä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät ja seuraa ja valvoo niiden toteutumista. Hallitus nimittää Aktian toimitusjohtajan.

Hallituksen valinta ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen jatkuvaksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka koostuu viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista, valmistelee nimitykset. 

Hallituksen kokoonpanon tulee olla yhtiön toiminnan, kehitysvaiheen ja muiden olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukainen, ja sen jäsenten tulee edustaa monipuolisesti ja laajasti osaamista, kokemusta, muuta taustaa sekä alueellista ja kielellistä pohjaa. Lisäksi kokoonpanossa pyritään tasaiseen sukupuolijakaumaan. Hallituksella tulee olla kokemusta pankkitoiminnasta ja siihen liittyvästä riskienhallinnasta. Hallituksen osaaminen ja kokemus arvioidaan kollektiivisesti. Hallituksen jäsenten valinnan valmistelu perustuu hallituksen osaamisprofiilin kokonaisarvioon. Hallituksen jäsenten sopivuus ja luotettavuus tarkistetaan ennen nimitystä ja säännöllisesti sen jälkeen. Tarkemmat periaatteet uusien hallituksen jäsenten ehdottamista varten ilmenevät nimitystoimikunnan työjärjestyksestä. Tavoitteena on, että hallituksella kokonaisuutena on riittävä osaaminen ja monimuotoisuus, jotta kulloinkin varmistetaan terve hallituskulttuuri, omistaja-arvon ylläpitäminen toiminnan tehokkaan valvonnan myötä ja omistaja-arvon nostaminen näkemyksen ja strategisen ajattelun kautta.

Sen varmistamiseksi, että hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen, heidän päätoimensa arvioidaan ja heidän hallitustoimiensa sekä muiden luottamustoimiensa määrä tarkistetaan ennen nimitystä ja säännöllisesti sen jälkeen.

Uudet hallituksen jäsenet tutustuvat hallitustehtävään Aktia-konsernin liiketoimintaa, riskienhallintaa sekä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä käsittelevän perehdytysohjelman puitteissa.

Hallitukseen kuuluu 9 jäsentä. Hallituksen kokoonpanossa on huomioitu yhtiön Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Naisten osuus hallituksen jäsenistä on 33 %. 

Hallituksen yksittäistapauksissa jäsenilleen antamia tehtäviä lukuun ottamatta hallituksen jäsenillä ei ole henkilökohtaisia konsernin hallintoon liittyviä tehtäviä. Hallitus on asettanut kolme valiokuntaa käsittelemään riskien hallintaan, tilintarkastukseen sekä palkkioihin ja corporate governance -kysymyksiin liittyviä asioita. Pankin hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä on yksityiskohtaiset ohjeet hallituksen ja sen valiokuntien yleisistä tehtävistä, kokousrutiineista, kokouspöytäkirjoista, varsinaisista kokousasioista, hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä operatiivisen johdon raportoinnista hallitukselle ja hallituksen raportoinnista hallintoneuvostolle.

Hallituksen työtä arvioidaan säännöllisesti.