Hallituksen valiokunnat

Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan, hallitus valitsee keskuudestaan ja vapauttaa jäsenet riskivaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan ja palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntaan, joiden tehtävänä on päättää määrätyistä asioista sekä valmistella asioita hallituksen käsittelyyn.

Riskivaliokunta

Riskivaliokunta voi hallituksen sille antamissa puitteissa tehdä itsenäisiä päätöksiä riskinottoon ja riskinhallintaan liittyvissä asioissa. Valiokunta vahvistaa lisäksi riskejä koskevat mittaus-, limiitti- ja raportointirakenteet, hallinnoi pääomanhallintaprosessia ja vahvistaa taloudellisen pääoman laskentamenetelmät sekä käsittelee riskejä koskevaa raportointia ja valmistelee hallituksen päätettäväksi menevät riskejä koskevat asiat. Tarkastusvaliokunta päättää rutiineista ja menettelyistä sääntöjen noudattamiseksi, sekä osallistuu Compliance-toiminnon raportteihin.

Riskivaliokunnan jäsenet ovat: 

  • Maria Jerhamre Engström (puheenjohtaja)
  • Harri Lauslahti
  • Lasse Svens

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valmistelee hallituksen päätökset koskien tilinpäätöksen ennakkotietoja sekä tilinpäätöksiä ja osavuosikatsauksia. Valiokunta päättää sisäisen tarkastuksen periaatteista ja vahvistaa konsernin sisäisen tarkastussuunnitelman ja päättää sääntöjen noudattamista koskevista rutiineista ja menettelytavoista. Valiokunta tutustuu ulkoisen tarkastajan ja sisäisen tarkastuksen raportteihin ja arvioi muun sisäisen raportoinnin riittävyyttä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti liitännäispalvelujen tarjontaa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat:

  • Arja Talma (puheenjohtaja)
  • Olli-Petteri Lehtinen
  • Johannes Schulman

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta valmistelee ja esittelee hallitukselle päätösehdotuksia, jotka koskevat konserninjohdon palkkauksen ja kannustejärjestelmien suuntaviivoja ja toimitusjohtajan tärkeimpien yhtiön ulkopuolisten tehtävien hyväksymistä. Valiokunta valmistelee ja tekee aloitteita koskien konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmien kehittämistä. Valiokuntaa vastaa lisäksi siitä, että hallitustyöskentely ja operatiivisen johdon valintamenettely arvioidaan säännöllisesti.

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan jäsenet ovat:

  • Christina Dahlblom (puheenjohtaja)
  • Johan Hammarén
  • Kari A. J. Järvinen
  • Lasse Svens