Hallituksen valiokunnat

Hallituksen hyväksymän työjärjestyksen mukaan, hallitus valitsee keskuudestaan ja vapauttaa jäsenet riskivaliokuntaan, tarkastusvaliokuntaan ja palkitsemis- ja corporate governance -valiokuntaan, joiden tehtävänä on päättää määrätyistä asioista sekä valmistella asioita hallituksen käsittelyyn.

Riskivaliokunta

Riskivaliokunta voi hallituksen sille antamissa puitteissa tehdä itsenäisiä päätöksiä riskinottoon ja riskinhallintaan liittyvissä asioissa. Valiokunta vahvistaa lisäksi riskejä koskevat mittaus-, limiitti- ja raportointirakenteet, hallinnoi pääomanhallintaprosessia ja vahvistaa taloudellisen pääoman laskentamenetelmät sekä käsittelee riskejä koskevaa raportointia ja valmistelee hallituksen päätettäväksi menevät riskejä koskevat asiat. 

Vuonna 2017 riskivaliokunnan jäsenet ovat: 

  • Sten Eklund (puheenjohtaja)
  • Kjell Hedman
  • Dag Wallgren
  • Lasse Svens

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valmistelee hallituksen päätökset koskien tilinpäätöksen ennakkotietoja sekä tilinpäätöksiä ja osavuosikatsauksia. Valiokunta päättää sisäisen tarkastuksen periaatteista, vahvistaa konsernin sisäisen tarkastussuunnitelman ja päättää sääntöjen noudattamista koskevista rutiineista ja menettelytavoista. Valiokunta tutustuu ulkoisen tarkastajan, sisäisen tarkastuksen sekä compliance-toiminnon raportteihin ja arvioi muun sisäisen raportoinnin riittävyyttä. Tarkastusvaliokunta arvioi tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti liitännäispalvelujen tarjontaa.

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat:

  • Arja Talma (puheenjohtaja)
  • Stefan Damlin
  • Lasse Svens

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta

Palkitsemis- ja corporate governance -valiokunta valmistelee ja esittelee hallitukselle päätösehdotuksia, jotka koskevat konserninjohdon palkkauksen ja kannustejärjestelmien suuntaviivoja ja toimitusjohtajan tärkeimpien yhtiön ulkopuolisten tehtävien hyväksymistä. Valiokunta valmistelee ja tekee aloitteita koskien konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmien kehittämistä. Valiokuntaa vastaa lisäksi siitä, että hallitustyöskentely ja operatiivisen johdon valintamenettely arvioidaan säännöllisesti.

Vuonna 2017 palkitsemis- ja corporate governance -valiokunnan jäsenet ovat:

  • Dag Wallgren (puheenjohtaja)
  • Catharina Stackelberg-Hammarén
  • Christina Dahlblom