Johto ja hallinto

Aktia Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden, jotka kaikki ovat osakeyhtiöitä, hallintoa hoidetaan osakeyhtiölain mukaisesti. Lisäksi konserniyhtiöiden hallintoa hoidetaan alaan sovellettavan lainsäädännön, kuten luottolaitostoiminnasta, liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, kiinnitysluottopankeista, sijoitusrahastoista, sijoituspalveluyrityksistä, rahoitus- ja vakuutuskonglomeraateista annettujen lakien sekä vakuutusyhtiölain mukaisesti. Konserniyhtiöiden hallintoa koskevia tarkempia sääntöjä sisältyy myös emoyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen vahvistamaan työjärjestykseen, jossa on eri hallintoelinten vastuualueiden yksityiskohtaisempi määrittely. Voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen lisäksi Aktia noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015) (jäljempänä "Hallinnointikoodi"). Aktia noudattaa Hallinnointikoodin suosituksia kaikilta osin lukuun ottamatta suositusta 5 (hallituksen jäsenten valinta), suositusta 6 (hallituksen toimikausi)  ja suosituksia 18 a (nimitysvaliokunnan perustaminen).

Suosituksesta 5  poiketen Aktian yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston, jonka tehtävänä on puolestaan muun muassa valita Aktian hallitus ja päättää asioista, jotka koskevat toiminnan merkittävää supistamista tai laajentamista. Aktian osakkeenomistajat ovat vahvistaneet sanotun päätöksentekojärjestyksen voimassa olevassa yhtiöjärjestyksessä. Sen arvioidaan tehostavan omistajaohjausta sekä luovan liiketaloudellista etua tuomalla laajaa paikallistason vaikutusta Yhtiön päätöksentekoelimiin. Suosituksesta 6 poiketen hallintoneuvosto valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen kalenterivuodeksi kerrallaan. Syy poikkeuksiin ja poikkeamiseen suosituksesta 18 a on se, että hallintoneuvosto ja hallintoneuvoston sisällä vuosittain valittava puheenjohtajisto vastaavat Aktia-konsernin hallintoelimiä koskevien työjärjestysten mukaisesti hallituksen kokoonpanoon, nimitykseen ja palkkaukseen liittyvien asioiden valmistelusta.

Tässä osiossa esitetään tietoja konsernin hallintoelimistä sekä toiminnan hallintoon, ohjaukseen, riippumattomuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista (Corporate Governance). Esittely sisältää Hallinnointikoodin mukaan julkistettavat tiedot sekä konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat tiedot, joiden tulee luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 7 § mukaan olla saatavilla yhtiön kotisivuilla. Koskien luottolaitoksista annetun lain mukaan julkaistavia tietoja todetaan, että Aktia Pankki Oy:tä ei ole luokiteltu luottolaitoksista annetun lain 10 luvun 7 tai 8 §:ssä tarkoitetuksi rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäväksi luottolaitokseksi, johon kohdistuu johdon ajankäyttöä ja nimitysvaliokuntaa koskevia erityisvaatimuksia. Tästä osiosta ilmenee myös sovellettavaan sisäpiirisääntelyyn (MAR) liittyvät tiedot.

Aktia Pankin hallintorakenne