Johto ja hallinto

Aktia Pankki Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden, jotka kaikki ovat osakeyhtiöitä, hallintoa hoidetaan osakeyhtiölain mukaisesti. Lisäksi konserniyhtiöiden hallintoa hoidetaan alaan sovellettavan lainsäädännön, kuten luottolaitostoiminnasta, liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, kiinnitysluottopankeista, sijoitusrahastoista, sijoituspalveluyrityksistä, rahoitus- ja vakuutuskonglomeraateista annettujen lakien sekä vakuutusyhtiölain mukaisesti. Konserniyhtiöiden hallintoa koskevia tarkempia sääntöjä sisältyy myös emoyhtiön hallituksen vahvistamaan työjärjestykseen, jossa on eri hallintoelinten vastuualueiden yksityiskohtaisempi määrittely. Voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen lisäksi Aktia noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n listayhtiöiden hallinnointikoodia (2015) (jäljempänä "Hallinnointikoodi"). Aktia noudattaa Hallinnointikoodin suosituksia kaikilta osin.

Tässä osiossa esitetään tietoja konsernin hallintoelimistä sekä toiminnan hallintoon, ohjaukseen, riippumattomuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyvistä asioista (Corporate Governance). Esittely sisältää Hallinnointikoodin mukaan julkistettavat tiedot sekä konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat tiedot, joiden tulee luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 7 § mukaan olla saatavilla yhtiön kotisivuilla. Koskien luottolaitoksista annetun lain mukaan julkaistavia tietoja todetaan, että Aktia Pankki Oy:tä ei ole luokiteltu luottolaitoksista annetun lain 10 luvun 7 tai 8 §:ssä tarkoitetuksi rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäväksi luottolaitokseksi, johon kohdistuu johdon ajankäyttöä ja nimitysvaliokuntaa koskevia erityisvaatimuksia. Tästä osiosta ilmenee myös sovellettavaan sisäpiirisääntelyyn (MAR) liittyvät tiedot. 

Aktia Pankin hallintorakenne