Aktian sidosryhmät

Sidosryhmiä ovat ne tahot, jotka vaikuttavat eniten yrityksen toimintaan ja joihin yrityksen toiminta vaikuttaa eniten. Sidosryhmät ovat Aktian suurin voimavara, ja ne odottavat Aktialta vakaata tulosta ja jatkuvaa, avointa vuoropuhelua kanssaan. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat ja sijoittajat sekä yhteiskunnalliset tahot, kuten viranomaiset, toimialajärjestöt, yhteistyökumppanit, palveluntuottajat ja media. Haluamme avoimen vuoropuhelun myötä sitouttaa sidosryhmät tuotteiden ja palvelujen sekä yritysvastuun kehittämistyöhön. Aktiivinen dialogi auttaa meitä tunnistamaan, mitä toiminnan osa-alueita meidän tulisi priorisoida ja kehittää. Kuuntelemme sidosryhmien toiveita ja vaatimuksia ja pyrimme vastaamaan niihin.
 

Asiakkaat 

Aktialla on noin 280 000 henkilöasiakasta ja noin 30 000 yritys- ja instituutioasiakasta 

Työskentelemme asiakkaidemme hyvinvoinnin eteen ja tarjoamme neuvoja ja palveluja hyvään taloudenpitoon myös pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on tarjota vastuullisia finanssipalveluja kaikille asiakkaillemme. Käymme aktiivista vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja ymmärrämme heidän tarpeitaan nyt ja tulevaisuudessa. Tärkeimmät dialogit käydään päivittäin konttoreissa, puhelimitse ja digitaalisissa kanavissa. Kuuntelemme asiakkaitamme, teemme säännöllisiä asiakastutkimuksia ja otamme asiakaspalautteesta vaarin. Panostamme pitkäaikaisiin asiakkuuksiin, proaktiivisuuteen ja seurantaan. Toimintamme on vastuullista, eettistä ja läpinäkyvää.
 

Henkilöstö 

Aktiassa on noin 790 työntekijää 

Tavoitteenamme on olla houkutteleva työnantaja. Henkilöstön osaaminen ja suoriutuminen tehtävistään on ratkaisevaa Aktian kehitykselle ja kasvulle. Pyrimme osaamisen jatkuvaan kehittämiseen ja henkilöstön kasvuun rooleissaan. Ylläpidämme avointa vuoropuhelua henkilöstön ja johdon välillä. Pidämme vuosittain kehityskeskustelut ja toteutamme säännöllisesti henkilöstö- ja esimiesarviointeja, järjestämme yhteisiä kokouksia, tarjoamme johtamistaidon kehittämisohjelmaa sekä järjestämme säännöllisiä terveys- ja työpaikkatarkastuksia. Aktiassa kunnioitetaan monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
 

Omistajat ja sijoittajat 

Aktialla on noin 37 000 omistajaa 

Työmme tavoitteena ovat pitkän aikavälin kannattavuus ja hyvä tuotto, joiden kautta luodaan pitkäaikaista arvoa omistajillemme. Arvo muodostuu vakaasta kurssikehityksestä ja osingosta. Aktia haluaa olla houkutteleva ja vakaa sijoituskohde, ja siihen päästään vahvan vakavaraisuuden ja luottokelpoisuuden sekä kustannustietoisuuden ja kasvupanostusten avulla. Sijoittajille ja analyytikoille tuotetaan säännöllisesti läpinäkyvää tietoa Aktian taloudellisesta kehityksestä ja toiminnasta. Yhtiökokouksessa omistajilla on vuosittain mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle ja hallitukselle.
 

Yhteiskunta 

Pyrimme avoimeen ja aktiiviseen dialogiin viranomaisten, päättäjien, tiedotusvälineiden ja toimialajärjestöjen kanssa. Suhteista yhteistyökumppaneihin ja palveluntuottajiin toivotaan pitkäikäisiä. Aktia antaa toimialaansa koskevia asiantuntijalausuntoja ja osallistuu tarpeen tullen asiantuntijana lainvalmistelutyöhön. Pyrimme proaktiivisuuteen toimialan kehitykseen liittyvässä keskustelussa. Käsittelemme markkinoiden kehitystä ja trendejä sidosryhmien kanssa. Järjestämme säännöllisesti keskustelutilaisuuksia viranomaisten, tiedotusvälineiden ja päättäjien kanssa ja osallistumme aktiivisesti toimialajärjestöjen työhön.
 

Toimittajat

Palveluntuottajamme ovat pääasiassa kotimaisia ja pieneltä osin eurooppalaisia. Koska Aktialla on melko vähän palveluntuottajia, joista useimmat toimivat kansallisella tasolla, muodollista tarkastusprosessia ei noudateta. Olemme vakuuttuneita siitä, että korkeatasoiset palveluntuottajamme huomioivat sosiaaliset, eettiset ja ympäristöön liittyvät näkökulmat toiminnassaan. Muodollisen tarkastusprosessin tarvetta arvioidaan säännöllisesti.
 
Aktia on laatinut vihreän hankintaohjeen, käytännesäännöt toimittajille sekä suorittanut toimittajien riskiarvioinnin vuonna 2019. Aktia on alkanut rakentaa WWF's Green Office-verkostoa toimipisteilleen aloittaen päätoimipisteestään. 
 

Aktia-konsernin eettiset käytännesäännöt toimittajille